Home / שאלות ותשובות (page 2)

שאלות ותשובות

האם צריך הכנה להתבודדות?

האם צריך הכנה להתבודדות? כפי הידוע לנו, כל דבר שבקדושה צריך הכנה. זו גם הסיבה שתיקנו לנו לומר את הנוסח: "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה" או "הריני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה" לפני קיום המצוות שאנו עושים. הכנה כזו מזכירה למוח וללב לפני מה אנו עומדים, מה אנחנו מתכוונים ...

Read More »

האם התבודדות היא "מדיטציה יהודית"?

האם התבודדות היא "מדיטציה יהודית"? מדיטציה, בהגדרתה המקובלת, עוסקת בהגנה על התודעה מעומס המידע של הגירויים החיצוניים. צורת ההגנה היא ניתוק זמני של התודעה מן החושים ובאופן כזה יצירת הרגעה לתודעה. לאחר ניתוק התודעה (או במקביל לה) מתחיל השלב הבא, של חיבור למציאות רוחנית וגבוהה יותר, שהתודעה הרגילה בדרך כלל ...

Read More »

האם התבודדות היא מצווה?

האם התבודדות היא מצווה? ההתבודדות היא מצווה גדולה, וכוללת בתוכה למעשה כמה מצוות יסודיות ונדירות שהתורה מצווה אותנו.דבר ראשון, כפי שביארנו, בקיום ההתבודדות אנו מקיימים מצוות עשה מן התורה של "ועבדתם את ה' אלוקיכם", כפי שראינו בדברי הרמב"ם. בוודאי שבכל פעם שאדם פונה אל ה' בתפילה, גם מתוך תפילה סדורה, ...

Read More »

מהי הנקודה המרכזית שמייחדת את ההתבודדות?

מהי הנקודה המרכזית שמייחדת את ההתבודדות? הקדוש ברוך הוא הוא מעל לכל תפישה ודמיון. אי אפשר לתאר אותו בשום צורה ואי אפשר לדבר עליו בשום מילה. אבל בגלל שהוא רצה להתגלות אלינו ורצה להיות בקשר איתנו, בני האדם, הוא בחר להתגלות במשך ההיסטוריה בכל מיני צורות. "על הים (כלומר בקריעת ...

Read More »

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים?

האם רבי נחמן המציא את השיטה הזאת או שיש לה מקורות יותר קדומים? כפי המובן בדברי גדולי ישראל, שיטת ההתבודדות היא קדומה ביותר, ולא זו בלבד, אלא שהיא הדבר המייחד אותנו ביותר כיהודים. בסיפור קריעת ים סוף כתוב: "ופרעה הקריב… ויצעקו בני ישראל אל ה'" (שמות י"ד, י). ומפרש רש"י: ...

Read More »

האם אפשר להתבודד בקברי צדיקים? האם זה עדיף? יש נוסח מיוחד?

האם אפשר להתבודד בקברי צדיקים? האם זה עדיף? יש נוסח מיוחד? קברי צדיקים הוא מקום מצוין להתבודדות, כי מקום גניזתם קדוש וטהור, והתפילה שם מתקבלת ביותר, כמובא בדברי הפוסקים (משנה ברורה סימן תקפ"א סעיף ד' ס"ק כ"ז). העלייה וההשתטחות על מצבות הצדיקים כדי להתפלל ולעורר רחמי שמים בזכותם, ולבקש מנשמותיהם ...

Read More »

האם יש עדיפות תמיד להתבודד בטבע?

מתוך קובץ שאלות ותשובות / הרב ארז משה דורון האם יש עדיפות תמיד להתבודד בטבע? לפי המובן מדברי רבינו ההתבודדות בטבע, בפרט במקומות שבני אדם לא פקדו אותם, היא עדיפה ומועילה יותר. הטבע, כידוע, פחות נגוע בלכלוך שבני אדם מייצרים, גם הלכלוך הגשמי וגם הלכלוך הרוחני, ומשום כך הלב נפתח ...

Read More »

היכן מקיימים את ההתבודדות ואיזה מקומות עדיפים?

היכן מקיימים את ההתבודדות ואיזה מקומות עדיפים? על זה משיב רבי נחמן: "באיזה חדר או בשדה".ישנה עדיפות ומעלה מיוחדת להתבודדות בטבע, בשדות וביערות, מקומות הרחוקים משאון העיר והמולתם, ואשר באופן טבעי מסוגלים ומתאימים יותר לעבודה רוחנית, אך לא תמיד הדבר מתאפשר במציאות, וגם "איזה חדר", כדברי רבי נחמן, עשוי להיות ...

Read More »

כמה זמן מינימום נחשב התבודדות? גם דקה ביום?

כמה זמן מינימום נחשב התבודדות? גם דקה ביום? סיפר לי חבר: יש לי ידיד שרוצה להתחזק במישור הרוחני, אבל חייו מלאים בעשייה גשמית מפרכת מבוקר עד לילה. הצעתי לו להתבודד כל יום. הוא אהב את הרעיון אבל אמר לי שאין סיכוי שהוא יוכל למצוא לזה זמן. אמרתי לו: לפחות רבע ...

Read More »

מותר להתבודד יותר משעה?

מתוך קובץ שאלות ותשובות / הרב ארז משה דורון מותר להתבודד יותר משעה? חז"ל ממליצים לנו: "הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו", וגם רבינו רוצה להביא אותנו למדרגה זו: "וחיזק אותנו וזרז אותנו מאד מאד בזה להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. ואמר שרצונו שיהיה לנו כל היום כולו התבודדות, ...

Read More »